HOME

КОМПЛЕКС ФОИ®

"Фирма = Организация + Информация" ®

За помощ се обадете на тел. (02) 920 19 59 (сутрин).

За лицензиране изпратете на e-mail: foibg@foibg.com  следната информация:
 

 

 

Име на организацията/предприятието:
БУЛСТАТ:
Име на дилъра:
e-mail адрес за обратна връзка :
Име на оператор и/или компютър :

Кодове на системи:
- Счетоводство (АНАЛИЗ) :
- Заплати и личен състав :
- Граждански договори :
- Склад и фактуриране :
- Дълготрайни активи :
- Банкови платежни документи :

 

В същия стил можете да добавите имена и кодове на други системи от Комплекс ФОИ.

Кодовете се генерират отделно за всяка система на Комплекс ФОИ и се достигат от главното меню чрез преходите
 "Документация и лицензиране" > "Лицензиране на системата" > "От код" > "Ключов израз"
След получаване на лицензионен код, той се въвежда в полето под ключовия израз.