HOME

КОМПЛЕКС ФОИ®

"Фирма = Организация + Информация" ®

Комплекс ФОИ е създаден да отговори на необходимостта от цялостно автоматизиране на елементите на една фирма, била тя малка, средна или голяма.

Комплекс ФОИ е съобразен с действуващите нормативни документи, регламентиращи фирмената и счетоводна дейност в България.

Комплекс ФОИ е мощен програмен комплекс от качествено нов тип. При него сложността на програмните компоненти се съчетава с пределна простота за използване от крайния потребител. Той работи с компютъра по същия начин, както е работил с хартиените документи, т.е. ако потребителят е специалист в своята област, това е достатъчно, за да може без особено допълнително обучение да работи с комплекса.

Сериозно преимущество на системите от комплекса е възможността им да работят при отсъствие на част от информацията, която не е съществена за момента. Това позволява стандартната последователност от етапи за работа със системите да бъде променяна по желание на потребителя.

Изключително компактен, бърз и икономичен (празните полета в документите не заемат място на диска, а данните за дадена фирма се записват в малко на брой файлове), Комплекс ФОИ позволява с лекота да се изграждат мощни приложения във всички сфери на икономиката.

 

Обща характеристика на продукта

Най-общо, структурата на Комплекс ФОИ се изгражда на три нива:

Най-ниското ниво се формира от компоненти, обслужващи и отразяващи дейността на основните елементи на фирмата - кадрите, материалните обекти и финансовите средства. На това ниво комплекса позволява богат избор от обслужващи програми и възможности за създаване на индивидуален набор от такива продукти, включително и оригинални, специално разработени по поръчка на потребителя, програми. Тук се включват програмни системи за обслужване работата на една или няколко каси на фирмата, кадрова система, система за заплати, системи за обслужване на един или множество складове, система за отчитане амортизациите и поддръжката на основните средства и още редица други обслужващи системи, насочени към индивидуални нужди на отделни потребители.

Средното ниво изцяло се формира от системите за счетоводна отчетност. Това са група системи от нов клас, при който акцентът е върху сериозния анализ на информацията и подготовката на изпреварващи прогностични анализи. Именно тук е новото в развитието на класическото счетоводство. От историческа,  система, то се превръща в прогностична информационна система за подготовка на информация за взимане на отговорни управленчески решения.

Висшето ниво в пирамидата се заема от системи за подпомагане взимането на управленчески решения от ръководствата на фирмите в условия на колективно информационно взаимодействие и възможност за избор на системи за оценка на вариантите за решения.

 

Надеждност и сигурност на системата

- Съобщения за грешки: Всички критични ситуации в работата на Комплекс ФОИ се обработват от специален апарат за анализ на аварийните ситуации. В много малко случаи е необходима намеса на потребителя. При всички случаи Комплексът остава работоспособен и се полагат максимално усилия за автоматично отстраняване на появилата се неизправност.

- Защита от непоправима загуба на информацията: В Комплекса е вграден развит апарат за профилактика и възстановяване след повреди, които са получени от вируси, прекъсване на захранването и пр. Освен това е налице вграден модул за архивиране и възстановяване на информацията върху и от дискети, диск и др. На практика, при спазване на проста процедура за работа, е невъзможно да се разруши потребителската информация.

- Защита от неправомерен достъп: Осигурени са няколко нива на достъп и защитеност на данните в базите данни - код и парола на достъп до системата, на функционално ниво, на ниво счетоводни сметки и др.

 

Гъвкавост на системата.

Една от отличителните черти на Комплекс ФОИ е изключителната му гъвкавост при работа с него, както и възможността да се работи с непълно зададена информация при динамично изграждани основни структури на системите. Това важи както за всички елементи на Комплекса и неговите системи, така и за потребителските данни и документи.

Не съществуват ограничения за развитие на потребителските структури в Комплекс ФОИ. Това означава, че потребителят по свое желание винаги може да развие в избрана от него посока структурите, с които работи - сметкоплан, номенклатури, множества от основни средства, материали, контрагенти и т.н. Винаги, при възможност да се унищожи информация, системите се съобразяват с действуващото законодателство преди да разрешат съответната операция, като, ако това е допустимо, се изисква специално потвърждение от потребителя.

 

Базова конфигурация на КОМПЛЕКС ФОИ:

ДВУСТРАННО СЧЕТОВОДСТВО

Дневници и справка-декларация за ДДС;
Автоматично формиране на данни по ДДС на дискета;
Възможност за коригиране на осчетоводени документи;
Оборотни ведомости и главни книги за месец или период;
Хронологични регистри по сметки;
Партиди по множество аналитични признаци;
Анализ и справки по дебит и кредит;
Настройване на формата на извежданите справки;
Формиране на баланс, ОПР, отчет за паричния поток, отчет за собствения капитал;
Финансово-икономически анализ на фирмата;
Автоматично извличане на данни от други системи на Комплекса;
Възможност за паралелна работа в различни месеци и години;
Водене на счетоводство на много фирми с една инсталация.

ЗАПЛАТИ И ЛИЧЕН СЪСТАВ

Лични и служебни данни за персонала;
Щатно и сделно заплащане – индивидуални, бригадни и групови работни карти;
Гъвкава настройка на перата за възнаграждения и удръжки;
ДОД, социални и здравни осигуровки - от работодателя и лични - отделно за родените до 1960 г. и след 1959 г.;
Фишове, ведомости за заплати и всички необходими рекапитулации, ведомости и рекапитулации по пера;
Ведомости по категории труд и видове осигуровки за ДОО;
Статистически справки;
Автоматично формиране на справки и дискети за НОИ;
Възможност за превеждане на заплатите по дебитни карти;
Изготвяне на необходимите документи при назначаване или напускане на служител;
Възможност за автоматично контиране и извличане на информацията от счетоводната система;
Поддържане на информацията за заплатите и персонала в рамките на цялата година;
Изчисляване на годишен ДОД;
Постоянно актуализиране на начините за формиране на възнаграждения, обезщетения и удръжки съобразно измененията в законовата уредба.

ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОРИ

Въвеждане и разпечатка на гражданските договори;
Номенклатури на лицата на граждански договори към фирмите;
Въвеждане на хонорарни списъци и изплащането им чрез автоматично формиране на граждански договор;
Справки по договорите и хонорарните списъци;
Автоматично формиране на информацията на дискети за НОИ;
Формиране на документи за данъчните власти;
Автоматично контиране и пренос на данни към счетоводната система.

ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ

Картони на дълготрайните активи;
Изчисляване на амортизациите по различни методи;
Изчисляване на данъчно признати амортизации;
Инвентарна книга, годишен амортизационен план и други форми;
Справки по данните за дълготрайните активи;
Автоматично извършване на преоценка на дълготрайните активи;
Възможност за автоматично контиране и пренос на данни към счетоводната система.

СКЛАДОВО СТОПАНСТВО

Партиди на СМЦ, различни начини за отпускане от склада;
Доставка на СМЦ;
Продажба на СМЦ с ценообразуване;
Фактуриране - данъчни и обикновени фактури, дебитни и кредитни известия, складови разписки;
Изписване за вътрешно ползуване;
Междускладова размяна;
Автоматизирано контиране на документите;
Справки по документите за доставка и изписване, възможност за извеждане на счетоводни журнали;
Справки по СМЦ и наличности за произволни времеви интервали;
Гъвкава настройка на формата на справките и журналите;
Анализ на продажбите и сегментиране на пазарите;
Инвентаризационни описи;
Ценови листи;
Месечни и обобщени оборотни ведомости;
Възможност за работа с бар-код четец;
Извличане на информация от касови апарати;
Възможност за автоматично контиране и пренос на данни към счетоводната система.

БАНКОВИ ПЛАТЕЖНИ ДОКУМЕНТИ

Въвеждане и разпечатка на платежни нареждания, незабавни инкаса, нареждания-разписки, вносни бележки, плащания към бюджета;
Номенклатура на разплащателните сметки на фирмата, контрагентите и бюджетните институции;
Справки по въведените документи за произволен интервал от време през годината;
Възможност за отпечатване на платежните документи на различни видове принтери (матрични, мастилено-струйни, лазерни - черно-бели и цветни) и основи (стандартни бланки от кочан, бланки на непрекъсната хартия, обикновена бяла хартия - формат А4 или обикновен листинг).