8.2.1. Подаване на уведомление по чл. 62, ал.4 за едно и повече от едно лица

Програмата позволява подаването на уведомление по чл.62, ал.4 за повече от едно лице към НАП наведнъж. Може едновременно да се подава и за новопостъпили, преназначени и напуснали.

 

Действията са следните:

 

Първо подгответе служебните данни на лицата, за които ще подавате уведомление. Проверете внимателно реда с отметките за всяко едно лице. След това сте готови да пристъпите към едновременното формиране на данните за лицата към НАП.

 

FOI7_w

 

Подготовка и подаване на уведомление по чл.62 към НАП за няколко лица едновременно

 

 

 

 

aaa

  Персонал на фирмата 

aaa

klavish tab

aaa

Трудови документи и уведомления чл.62

aaa

 Печат на уведомленията по чл.62, ал.4

aaa

Подаване на уведомленията по чл.62, ал.4

aaa

Запишете уведомленията на дискета

aaa

Отпечатайте придружителното писмо

от главното меню изберете "Персонал на фирмата";
натиснете клавиша klavish tab;

 

от появилото се меню изберете "Трудови документи и уведомления чл.62";

 

на екрана се появява подменю, от което изберете "Печат на уведомлението по чл.62, ал.4"

 

след това се показва списъка с уведомленията на всички лица, във вида, в който се подават на хартиен носител и може да ги отпечатате;

 

след отпечатването, изберете функцията "Подаване на уведомление по чл.62, ал.4. Системата автоматично записва на предварително поставена от вас дискета уведомленията във вид за подаване към НАП;

 

следва печат на придружителното писмо;
Така подготвените данни на дискетата, заедно с придружителното писмо подайте в териториалното подразделение на НАП или по интернет към сайта на НАП, чрез електронен подпис.

 

 

Пример: Трябва едновременно да се подадат към НАП данните за следните лица:

1. Велко Велков Велков - подаване на допълнително споразумение;

2. Златка Златкова Златкова - заличаване на трудов договор;

3. Иванка Иванова Иванова - заповед за прекратяване;

 

На следващите екрани са представени подготвените предварително служебни данни на лицата:

 

за Велко Велков Велков:

 

 

екран 8.2.1.А.

clip0153

 

за Златка Златкова Златкова

 

екран 8.2.1.Б.

clip0154

 

за Иванка Иванова Иванова

 

екран 8.2.1.В.

clip0155

 

Изпълнете действията описани по-горе в Подготовка и подаване на уведомление по чл.62 към НАП за няколко лица едновременно

 

 

Вид на списъка с уведомленията:

 

екран 8.2.1.Г.

 

                 Уведомление по чл.62, ал.4 от Кодекса на труда              

 

--------------------------------------------------------------------------------

| НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ | 1.Код корекция |0 | 2.Тип на документа  |2 |

|---------------------------------|--------------------------------------------|

| Данни за работодателя           | 3.ЕИК по БУЛСТАТ|1 0 1 7 2 3 6 7 4         |

|---------------------------------|--------------------------------------------|

| Данни за наетото лице           | 4.ЕГН/ЛНЧ             |6 5 0 9 2 0 0 2 4 6 |

|------------------------------------------------------------------------------|

| 5.Име          | В Е Л К О                                                   |

|----------------|-------------------------------------------------------------|

| 6.Презиме      | В Е Л К О В                                                 |

|----------------|-------------------------------------------------------------|

| 7.Фамилия      | В Е Л К О В                                                 |

|------------------------------------------------------------------------------|

| Данни за трудовия договор       | 8.Основание на договора               |0 1 |

|------------------------------------------------------------------------------|

| 9.Договор No   |0 3 6               |10.Дата на сключване   |3 1.0 1.2 0 0 8 |

|-------------------------------------|-----------------------|----------------|

|11.Осн.труд.възнагр. |     6 0 0.0 0 |12.Срок на договора    |                |

|-------------------------------------------------------------|----------------|

|13.Длъжност | ТЕХНИК АВТОМАТИЗАЦИЯ              |14.НКПД-код |3 1 1 4 3 0 1 5 |

|------------|-----------------------------------------------------------------|

|15.Икон.д-ст| ПРОИЗВОДСТВО НА ДРУГИ ТЕКСТИЛНИ ИЗДЕЛИЯ  Н|16.НКИД-код |1 7 5 4 |

|------------------------------------------------------------------------------|

|                                    |17.Дата на прекратяване |                |

|------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                              |

|Подпис на ръководител                                                         |

|Дата, печат                                                                   |

|                                                                              |

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

                 Уведомление по чл.62, ал.4 от Кодекса на труда              

 

--------------------------------------------------------------------------------

| НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ | 1.Код корекция |2 | 2.Тип на документа  |1 |

|---------------------------------|--------------------------------------------|

| Данни за работодателя           | 3.ЕИК по БУЛСТАТ|1 0 1 7 2 3 6 7 4         |

|---------------------------------|--------------------------------------------|

| Данни за наетото лице           | 4.ЕГН/ЛНЧ             |7 7 0 5 1 2 9 2 3 6 |

|------------------------------------------------------------------------------|

| 5.Име          | З Л А Т К А                                                 |

|----------------|-------------------------------------------------------------|

| 6.Презиме      | З Л А Т К О В А                                             |

|----------------|-------------------------------------------------------------|

| 7.Фамилия      | З Л А Т К О В А                                             |

|------------------------------------------------------------------------------|

| Данни за трудовия договор       | 8.Основание на договора               |0 1 |

|------------------------------------------------------------------------------|

| 9.Договор No   |0 5 6               |10.Дата на сключване   |0 1.0 2.2 0 0 8 |

|-------------------------------------|-----------------------|----------------|

|11.Осн.труд.възнагр. |     4 5 0.0 0 |12.Срок на договора    |                |

|-------------------------------------------------------------|----------------|

|13.Длъжност | ОПЕРАТОР ПО ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ    |14.НКПД-код |4 1 1 3 2 0 0 1 |

|------------|-----------------------------------------------------------------|

|15.Икон.д-ст| ПРОИЗВОДСТВО НА ДРУГИ ТЕКСТИЛНИ ИЗДЕЛИЯ  Н|16.НКИД-код |1 7 5 4 |

|------------------------------------------------------------------------------|

|                                    |17.Дата на прекратяване |                |

|------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                              |

|Подпис на ръководител                                                         |

|Дата, печат                                                                   |

|                                                                              |

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

                 Уведомление по чл.62, ал.4 от Кодекса на труда              

 

--------------------------------------------------------------------------------

| НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ | 1.Код корекция |1 | 2.Тип на документа  |3 |

|---------------------------------|--------------------------------------------|

| Данни за работодателя           | 3.ЕИК по БУЛСТАТ|1 0 1 7 2 3 6 7 4         |

|---------------------------------|--------------------------------------------|

| Данни за наетото лице           | 4.ЕГН/ЛНЧ             |7 4 1 2 1 3 9 6 5 6 |

|------------------------------------------------------------------------------|

| 5.Име          | И В А Н К А                                                 |

|----------------|-------------------------------------------------------------|

| 6.Презиме      | И В А Н О В А                                               |

|----------------|-------------------------------------------------------------|

| 7.Фамилия      | И В А Н О В А                                               |

|------------------------------------------------------------------------------|

| Данни за трудовия договор       | 8.Основание на договора               |0 1 |

|------------------------------------------------------------------------------|

| 9.Договор No   |0 1 5               |10.Дата на сключване   |1 5.1 2.2 0 0 7 |

|-------------------------------------|-----------------------|----------------|

|11.Осн.труд.възнагр. |     4 8 0.0 0 |12.Срок на договора    |                |

|-------------------------------------------------------------|----------------|

|13.Длъжност | СЧЕТОВОДИТЕЛ                      |14.НКПД-код |3 4 3 3 4 0 0 1 |

|------------|-----------------------------------------------------------------|

|15.Икон.д-ст| ПРОИЗВОДСТВО НА ДРУГИ ТЕКСТИЛНИ ИЗДЕЛИЯ  Н|16.НКИД-код |1 7 5 4 |

|------------------------------------------------------------------------------|

|                                    |17.Дата на прекратяване |0 1.0 2.2 0 0 8 |

|------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                              |

|Подпис на ръководител                                                         |

|Дата, печат                                                                   |

|                                                                              |

--------------------------------------------------------------------------------

 

Вид на придружителното писмо:

 

екран 8.2.1.Д.

                            ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО                          

        (Подаване на уведомления по чл.62,ал.4 от Кодекса на труда)      

 

Работодател: "Фирма ФОИ" ООД

 

ЕИК по БУЛСТАТ: 101723674

Населено място: София                                     Пощенски код: 1000

Адрес за кореспонденция: София, бул.М.Луиза 1

Телефон:                                Ел.адрес:

ТД на НАП, където е регистриран осигурителят: София

 

Предоставената информация е за:

 

    1. брой уведомления (записи) - редовни        1

 

    2. брой уведомления (записи) - корекции       1

 

    3. брой уведомления (записи) - заличаване     1

 

    4. брой уведомления по приложение No:5        0  за  0  брой лица.

 

----------------------------------------------------------------------------

|Данни за лицето, което представя информацията:                            |

|                           Живка Живкова Живкова                          |

|                  ЕГН: 6208140015       ЛК No: 111111114                  |

----------------------------------------------------------------------------

 

 

Дата: . . . . . . .                              Подпис: . . . . . . . . . .

 

----------------------------------------------------------------------------

 

Информация, попълвана от служител в ТД на НАП

 

 

Входящ No: . . . . .

 

 

Предоставената информация е за:

 

    1. брой уведомления (записи) - редовни        .....

 

    2. брой уведомления (записи) - корекции       .....

 

    3. брой уведомления (записи) - заличаване     .....

 

    4. брой грешни уведомления                    .....

 

    5. брой уведомления по приложение No:5        ..... за ..... брой лица.

 

    6. брой грешни уведомления по приложение No:5 ..... за ..... брой лица.

 

 

 

Дата: . . . . . . .                 Подпис на служителя: . . . . . . . . . .

 

 

Забележка:  Придружителното писмо се изготвя в два екземпляра,  освен когато

уведомленията се изпращат по Интернет.