1. Отчети

Top  Next

Pyr-delphi

 

Периодично, при приключване на отчетните периоди, фирмите са задължени да представят счетоводни и финансови отчети, които отразяват състоянието им. Това се налага и при участието в конкурси, представянето на проекти, или инвестиционни намерения, кандидатстване за кредит. За подготовката на тези отчети се използват разнообразни данни, които система "АНАЛИЗ" поддържа.

 

В системата е предвиден гъвкав и оргинален апарат за задаване на различни отчетни форми, чрез който се описват както задължителните счетоводни отчети по НСС: Баланс, Отчет за приходите и разходите и др., така и отчети свързани с финансовите показатели, и специфични изчисления за вътрешно ползване.

 

С негова помощ се извличат данни, които система "АНАЛИЗ" поддържа и при приключен отчетен период, отчетите ще може да се генерират автоматично.