1. Отчети
1.1. Счетоводен баланс 2008
1.2. Отчет за приходите и разходите 2008
1.3. Отчет за паричния поток 2008
1.4. Отчет за собствения капитал 2008
2. Изграждане структурата на отчета
2.1. Задаване име на отчета
2.2. Форма на отчета. Колони.
2.3. Редове. Нива и поднива.
2.4. Клетки
3. Извличане на данни от "АНАЛИЗ"
3.1. Тип на данните. Елементи и стойности
3.2. Извличане на данни от от сметкоплана
3.3. Извличане на данни от отчета
3.4. Извличане на данни от друг отчет
3.5. Задаване на условие за стойността на израза
4. Изчисление и печат
4.1. Изчисление
4.2. Печат

© 2008 FOI Consult