1. Начало
1.1. Вход в "Заплати и личен състав"
1.2. Навигация. Eзик за кратко описание на действията
1.3. Създаване на базата данни, която ще бъде обработвана
1.4. Настройка и внасяне на общите данни за фирмата
1.5. Избор на начален месец за работа
1.6. Действия с архиви
1.6.1. Създаване на нов архив
1.6.2. Копиране на архив
1.6.3. Изтриване на архив
1.6.4. Кратко описание на действията с архиви
2. Общи данни за изчисление на заплатите
2.1. Времеви данни
2.2. Код по НКИД, видове работно време
2.3. МРЗ и други настройки
2.4. Осигурителни вноски
2.5. Процент за прослужено време
2.6. Настроеваеми пера за възнаграждения
2.6.1. Възнаграждения изчислявани като процент
2.6.2. Възнаграждения от извънредни часове
2.6.3. Възнаграждения задавани като сума в лева за работен ден/час/месец
2.6.4. Обезщетения
2.6.5. Многократни възнаграждения
2.6.6. Еднократни възнаграждения
2.7. Настроеваеми пера за удръжки
2.8. Изчисляеми пера
2.9. Други параметри към заплатите
2.10. Основания за трудови правоотношения
2.11. Разценки за сделно заплащане
2.12. Зареждане на стандартни параметри
3. Персонал на фирмата
3.1. Създаване на йерархичната структура
3.1.1. Създаване на основните групи персонал
3.1.2. Създаване на подгрупи персонал
3.1.3. Въвеждане на отделните лица
3.2. Операции с възли и подвъзли
3.2.1. Поправка на името на възела
3.2.2. Добавяне на подвъзел
3.2.3. Вмъкване на подвъзел
3.2.4. Преместване на възел
3.2.5. Изтриване на възел
3.2.6. Разпечатка и сортиране на възела
3.3. Данни за персонала на фирмата
3.3.1. Инициализция
3.3.2. Внасяне и настройка на данни за всяко лице
3.3.2.1. Лични данни
3.3.2.2. Служебни данни
3.3.2.3. Здравно осигуряване
3.3.2.4. Възнаграждения
3.3.2.5. Удръжки
3.3.2.6. Отсъствия за месеца
3.3.2.6.1. Отпуски
3.3.2.6.2. Болнични
3.3.2.7. Сделно възнаграждение
3.3.2.8. Други данни
3.3.2.9. Данни за минали месеци
3.3.2.10. Данни от допълнителен работодател
3.3.2.11. Документи по RTF еталони
3.4. Новопостъпили, преназначени, напуснали
3.4.1. Новопостъпили
3.4.2. Преназначени
3.4.3. Напуснали
3.5. Обработка на данни в групи /подгрупи/ персонал
4. БЪРЗ СТАРТ В ЗАПЛАТИТЕ ЗА МЕСЕЦА
5. Изчисление на заплати
5.1. Отпечатване на фишове
5.2. Отпечатване на обезщетения по ДОО
5.3. Отпечатване на отпуски и неизползвани дни
5.4. Забрана за използване на някои функции
6. Ведомости
6.1. Обща ведомост
6.2. Ведомости по пера
6.3. Ведомост - рекапитулация
6.4. Ведомост за присъствията - Форма 76
6.5. Други ведомости
7. Рекапитулации
7.1. Обща рекапитулация
7.2. Рекапитулации по пера
7.3. Рекапитулации по отсъствия
7.4. Рекапитулации за статистиката
7.5. Други рекапитулации
8. Подаване на данни към НАП и НОИ
8.1. Подготовка и подаване на уведомление по чл.62, ал.4
8.1.1. Подготовка и подаване на редовен запис
8.1.2. Подготовка и подаване на коригиращ запис
8.1.3. Подготовка и подаване на заличаване
8.1.4. Подаване на уведомление по чл. 62, ал.4 за няколко лица
8.2. Подаване на Декларация образец 1
8.3. Подаване на Декларация образец 6
8.4. Подаване на болнични и декларации към НОИ
9. Платежни
9.1. Плащане към бюджета
9.2. Настройка на номенклатурите
9.3. Настройка на кодове за банкови преводи
10. Трансфер на данни към банки
10.1. Трансфер на суми по аванси и заплати
10.2. Трансфер на месечни вноски по банкови кредити или депозити
11. Справки
11.1. Справки за възела
11.2. Служебни бележки и справки-декларации
11.3. Генериране на макети за списъци
12. Приключване на месеца и годината
12.1. Приключване на месеца
12.2. Приключване на годината
13. Най-често задавани въпроси
13.1. Как да коригираме ведомост?
13.2. Как да подадем Декларация образец 1 с код корекция?
13.3. Как да подадем отново болничен, върнат от НОИ?
13.4. Как се подава в НОИ, болничен за минал месец, представен по-късно?
13.5. Как се назначава отново, напуснало вече фирмата лице?
13.6. Как се възстановява изтрито лице?
13.7. Когато неволно приключите работата с личен състав в текущия месец
13.8. Как се подрежда списък с имена различно от подредба по азбучен ред?
13.9. Как се записва Декларация обр. 6 на друго устройство?
13.10. Изтриват ли се автоматично от персонала напусналите лица?
13.11. Обезщетение по чл.222 ал.1 от КТ
13.12. Обезщетение по чл.222 ал.1 от КТ и подаване на декларация обр.1, след корекция на ведомостта
13.13. Промяна на НКИД-2003 в КИД-2008
13.14. Не показва на екрана текстовия файл
13.15. Не са заредени процентите, съответстващи на нормативите за 2009 г.?
14. Съхраняване / Възстановяване
14.1. Съхраняване
14.2. Възстановяване
14.3. Други
15. Други функции
15.1. Сервизни функции - профилактика на архиви
15.2. Помощни функции за възела
15.3. Документация и лицензиране
15.4. Използване на английски език
16. Счетоводни операции
16.1. НСС 19, компенсируеми отпуски
16.2. Справка за служители за период от време
16.3. Нанасяне на кодове за банкови преводи и платежни документи
16.4. Контировка на перата на заплатите и автоматично прехвърляне към модула за счетоводство
17. Прилагане на чл.49, ал.1 от ЗДДФЛ
17.1. Изчисляване на годишен ДОД
17.2. Нанасяне на изчисления ДОД като удръжка
17.3. Ведомост за годишното данъчно облагане
17.4. Фишове с данни за годишното възнаграждение
17.5. Служебни бележки
18. Допълнителни възнаграждения и премии
18.1. Нанасяне на допълнителните възнаграждения и изчисление на осигурителните вноски
19. Новости 2010 г.
19.1. Указание за модул "Заплати и личен състав"
19.2. Указание за модул "Банкови документи"

© 2010 "ФОИ Консулт" ООД 01.02.2009